Zdolność finansowa przedsiębiorcy

Obowiązek wykazania zdolności finansowej funkcjonuje już od dawna a jego podstawą jest ustawa o transporcie drogowym artykuł 5 pkt. 3.

 

I tak jeszcze zanim weszło w życie rozporządzenie 1071 organy licencyjne wymagały przy wydawaniu licencji, aby przedsiębiorca wykazał swoją sytuację finansową. Wówczas jednak wystarczające było potwierdzenie z banku posiadania odpowiedniej kwoty pieniędzy na koncie. Przedsiębiorcy spełniali ten warunek przelewając na jeden dzień wystarczającą kwotę pieniędzy na konto, która często pochodziła z pożyczki, a po otrzymaniu zaświadczenia z banku pieniądze były zwracane.  Obecne warunki są bardziej restrykcyjne i wyeliminowały nieuczciwe wykazywanie zdolności finansowej.

 

Wciąż brak oficjalnych wytycznych krajowych odnośnie stosowania rozporządzenia unijnego tak więc organy licencyjne (starostwa lub urzędy miast, gdy miasto ma status powiatu) mają dowolność w stosowaniu jego zapisów w praktyce. Większość urzędników podeszło jednak do sprawy poważnie i przepisy stosuje literalnie, czyli bez żadnych od odstępstw.

 

Należy pamiętać, że artykuł 84 ustawy o transporcie drogowym narzuca na organy licencyjne obowiązek skontrolowania każdego przedsiębiorcy raz na 5 lat. Tak więc problem nie pojawi się dopiero przy odnowieniu licencji, która kiedyś była wydawana na kilkadziesiąt lat lub wpisie do licencji nowego pojazdu, a może dotknąć przedsiębiorcę znacznie szybciej.

 

Problem jest tym większy, że duże grono firm transportowych nie prowadzi pełnej księgowości a  rozlicza się z urzędem skarbowym na podstawie książki przychodów i rozchodów. Sporządzenie uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat w takiej sytuacji może być bardzo kłopotliwe nawet dla wprawionej księgowej. Zrobienie sprawozdania finansowego, nawet w formie uproszczonej, jest niemożliwe w przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza się z podatku na zasadzie karty podatkowej lub ryczałtu i nie prowadzi ewidencji wydatków, przepływów pieniężnych ani rozrachunków.  Dla tych przedsiębiorców dozwolone są tylko 2 formy wykazania zdolności finansowej – gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa.

 

Zasady i wymagania odnośnie sprawozdań finansowych w formie uproszczonej są niejasne, wciąż brakuje oficjalnych danych na ten temat, co rodzi wiele wątpliwości i daje dużą dowolność w interpretacji urzędnikom.

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011