Ryczałty za pracę w nocy i nadgodziny

Niektórzy pracodawcy chcąc uniknąć prowadzenia rozległej ewidencji czasu pracy kierowców i rozliczania wynagrodzenia w oparciu o dane z tachografów decydują się na wprowadzenie ryczałtów. Należny jednak pamiętać, że do wszystkich kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 879 ze zm.). W zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy kodeksu pracy. Ustawa o czasie pracy kierowców nie zawiera unormowań dotyczących zasad rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w porze nocnej więc w tych sprawach będą miały  zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy, a więc także kierowców, dodatek za pracę w porze nocnej może zostać zastąpiony ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej (art. 1518 kodeksu pracy).

Podobnie jest w przypadku rozliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe pracowników, którzy wykonują pracę stale poza zakładem pracy. Dopuszczalne jest zastąpienie wynagrodzenia wraz z dodatkiem ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1511 § 4 kodeksu pracy).

Wypłacanie ryczałtu nie zwalnia jednak pracodawcy z ewidencjonowania godzin pracy kierowcy. W przypadku kierowców zawsze, nawet w zadaniowym czasie pracy, musi być prowadzona pełna ewidencja czasu pracy.

Jeżeli więc kwoty ryczałtu nie uwzględnią wszystkich godzin przepracowanych w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych, pracownik-kierowca ma prawo żądać uzupełnienia wynagrodzenia.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu pracy postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Tak więc ryczałty mogą być, jednak należy je przeszacowywać regularnie tak by odpowiadały rzeczywistości. Nie można wprowadzić ryczałtów w regulaminie, gdyż poszczególni kierowcy mogą mieć różne godziny pracy, a więc i dodatki do wynagrodzenia z tytułu pracy w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych będą się różniły. Kwota ryczałtu w takim przypadku powinna być zapisana w umowie lub aneksie do umowy i w ten sposób również należy ją zmieniać.

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011