Nowe przepisy dla przewoźników

Zapoznaj się z treścią Rozporządzenia nr 1071/2009 ,  nr 1072/2009 oraz nr 1073/2009.

 

Nowe przepisy nakładają na przewoźników liczne wymagania, często nie wymagające nakładów finansowych, jednak w sposób znaczący wpływające na jakość usług i bezpieczeństwo. Poniżej znajdziesz opis podstawowych zmian i nowości.

Zgodnie z artykułem 3 Rozporządzenia 1071/2009 Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

  • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
  • cieszyć się dobrą reputacją;
  • posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz
  • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.


Dotychczas przewoźnicy prowadzący własną działalność gospodarczą często rejestrując firmę w urzędzie, jako siedzibę podawali własne miejsce zamieszkania. Od 4 grudnia siedziba firmy musi być rzeczywista, czyli musi być dokładnie oznakowana (tabliczka z nazwą firmy na zewnątrz), musi się w niej znajdować zaplecze biurowe (sprzęt i materiały biurowe). Oczywiście siedzibą firmy wciąż może być mieszkanie właściciela, jednak obowiązkowo musi on wyznaczyć tę część lokalu, która jest przeznaczona na działalność gospodarczą (na przykład konkretny, oznakowany nazwą firmy pokój). Teraz ITD oraz inne organy kontrolujące mają prawą sprawdzić siedzibę przedsiębiorcy!

Wymogiem posiadania dobrej reputacji objęci będą nie tylko właściciele firm transportowych, ale również osoby zarządzające transportem. To, czy przewoźnik ma dobrą reputację, będzie sprawdzane nie tylko przy udzielaniu licencji, ale też przy każdej kontroli ITD w firmie. Ponadto utrata dobrej reputacji będzie grozić nie tylko z powodu wyroków karnych, ale także na skutek naruszenia przepisów o transporcie, np. o czasie pracy kierowców. Wykaz najpoważniejszych naruszeń powodujących utratę dobrej reputacji znajdziesz TUTAJ.

Celem wprowadzenia wymogu zdolności finansowej jest wyeliminowanie z branży transportowej tych firm, które nie są w stanie regulować własnych zobowiązań. Teraz każdy przedsiębiorca będzie musiał legitymować się zdolnością finansową w sposób ciągły w każdym momencie danego roku, w przeciwnym razie grozi utrata licencji lub zezwolenia. Zdolność finansową będzie potwierdzał ściśle określony dokument - roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę.

Roczne sprawozdanie finansowe składa się łącznie z bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych informacji dodatkowych. Osoby prowadzące książkę przychodów i rozchodów będą musiały sporządzać uproszczony bilans i rachunek zysków i strat na potrzeby odnowienia licencji, zezwolenia lub zgłoszenia nowego pojazdu do licencji. W najtrudniejszej sytuacji będą ci przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność w branży transportowej. Nie będą w stanie okazać rocznego sprawozdania finansowego. Dla takich sytuacji przewidziano wyjście awaryjne w postaci odstępstwa  od dokumentowania zdolności finansowej sprawozdaniem rocznym. Alternatywnie stosowanym dokumentem może być gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa (obejmująca również OCP). Zastosowanie tej możliwości uzależnione jest jednak od zgody organu właściwego do wydawania licencji/zezwoleń. Istotą przedstawienia wymienionych dokumentów jest solidarna gwarancja banku lub banków bądź towarzystwa ubezpieczeniowego za przedsiębiorstwo. Utrzymane zostaną kwoty jakie do tej pory są wymagane:

  • 9 tys. euro na pierwszy pojazd,
  • 5 tys. euro na każdy następny pojazd.

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał komunikat, w którym uśliślił informacje związane z oboweiązkiem wykazania zdolności finansowej, który znajduje się TUTAJ.

 

Od 4 grudnia zniesiony będzie podział na odrębne certyfikaty na transport krajowy i międzynarodowy. Wprowadzony zostanie ponadto nowy wzór certyfikatu.

Czekają nas też duże zmiany, jeśli chodzi o formę egzaminu. Nie będzie już możliwe zwolnienie z części zadaniowej egzaminu osób, które wykazały co najmniej 5-letnią praktykę w zarządzaniu transportem.

Artykuł 4 nakłada obowiązek wyznaczenia menadżera transportu, który musi cieszyć się dobrą reputacją oraz posiadać kompetencje zawodowe, a także:

  • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa
  • ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego
  • pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli
  • przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz posiada miejsce zamieszkania na terenie wspólnoty;

 

UWAGA !!!


Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w postaci firmy transportowej nie spełnia wymagań nałożonych przez art. 3 (nie ma certyfikatu kompetencji zawodowych) może wyznaczyć inną osobę na stanowisko menedżera transportu, jednak wiąże się to z obowiązkiem sporządzenia umowy, zawierającej dokładny opis zadań i obowiązków menedżera. Zadania, które należy sprecyzować,
obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem. Taka osoba może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.

 

 

Kompleksowa obsługa firm transportowych Spark. Tel. 510-215-235, e-mail: biuro(at)dlatransportu.pl
Copyright © Spark 2011